Höga socialdemokrater i den tjeckiske underrättelseresidentens rapporter

UTDRAG UR den tjeckoslovakiske underrättelseresidenten KOUDELKAS rapportering om PIERRE SCHORI och ANDERS THUNBORG samt om KONTAKTÖVERTAGANDET med den tjeckiska underrättelsetjänsten efter att Schori 1967 efterträtt Anders Thunborg som Internationell sekreterare i det Socialdemokratiska partiet. Den tjeckoslovakiska underrättelsetjänsten samverkade i synnerhet med KGB men även med östtyska STASI samt med den polska underrättelsetjänsten. Ofta ser man i den tjeckiske underrättelse-residentens rapporter hem till Prag beteckningen ”vänner”, varmed avses KGB. Återfinner man ett namn i den tjeckiske residentens noteringar finns detta namn även med i KGB:s och STASI:s arkiv.

Det märkliga är att de personer dessa partiföreträdare för SOCIALDEMOKRATERNA umgås med på mer eller mindre regelbunden bas inte är de ORDINARIE öststatliga diplomaterna utan de öststatliga UNDERRÄTTELSETJÄNSTERNAS folk. How come?

Det är ytterst störande att genomgående se höga socialdemokrater samt socialdemokratiskt pressfolk – fortfarande aktiva i den politiska och försvarspolitiska debatten – frekvent förekomma i de öststatliga underrättelseresidenternas anteckningar och register. 

Text och kommentarer nedan av författaren till den i oktober 2015 framlagda studien (om studien se tidigare inlägg).

 

6.14                   Pierre SCHORI

Öppna källor

Pierre Schori är född 1938 och har gjort karriär genom socialdemokratin.  Han är från Malmö och 1967 efterträdde han Ander Thunborg som internationell sekreterare i SAP. Senare kom han till UD, var kabinettssekreterare och biståndsminister och idag ordförande i Olof Palmes minnesfond. (wikipedia)

Schori berörs i Olof Frånstedt bok Spionjägare. Schori berörs därför att Frånstedt kommit över dokument från perioden 1964-68 som är rapporter som Schori lämnat, enligt egen utsago till partistyrelsen, och som hamnade hos IB (antas härmed IB/03). De registrerades där varvid Schori var källa ”1152”. Anders Thunborgs rapportering var källa ”1151”.

Frånstedt nämner att rapporterna är referat från hemliga möten, där socialdemokraterna och företrädare för Sovjetunionen utbytte åsikter och information. Diskussionspartner var Mikhail Streltsov, förstesekreterare på Sovjets ambassad och den högste KGB-officeren i Sverige. (www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-folket-har-ratt-att-fa-veta/)

Rapporteringen

 

(12350-000-1-0016)

1967 lämnar Thunborg i sin egenskap av f d internationell sekreterare över kontakten med Koudelka till Pierre Schori:

 

 
24/2  SCHORIden nya sekreteraren för internationella avdelningen för socialdemokraterna central – lunch på Ali Baba – kom tillsammans med Tunborg, som blev befordrad till vice generalsekreterare.
Utlägg 130.-

(12350-000-2-0036)

Kommentar: Överlämningen mellan Thunborg och Schori antyder att man hade samma kontaktupplägg med tjeckerna som med ryssarna (jmf ovan).

 

6.19                   Anders THUNBORG

Öppna källor

Anders Thunborg är nog mest känd som försvarsminister 1983-1985. Han var född 1934 och avled 2004. Han hann också vara vid UD, 1977-1983 som FN-ambassadör och 1986-1989 var han ambassadör i Moskva. Han tjänstgjorde som ambassadör i Washington 1989-1993 och avslutade med Vatikanen 1996-1999. Han var även ordförande i Svenska Motorcykelförbundet på 70-talet. (wikipedia)

Thunberg utpekas av Olof Frånstedt i bok Spionjägaren som rapportör till IB (troligen IB/03). En rapport avser ett möte för bildandet av Svensk-kubanska vänskapsföreningen:

(http://books.google.se)

En genomgång av namnen på deltagarna visar att de är typiska s k 68-or.  Det är en intressant fråga om Sveriges Radio med Gunnel Törnander, Gunnel Granlid och Frithiof Haglund hade en god plattform för en kritiskt granskande journalistik av KUBA eller om KUBA med dessa hade ett ideologiskt ”brohuvud” inom Sveriges Radio-koncernen.

Rapporteringen

Anders Thunberg förekom förstås i residenturens personregister:

 

(12350-000-1-0017)

641215 träffas Anders Thunborg och residenten Koudelka. Precis som ovan, när Thunberg lämnade över till Schori, träffar nu Thunborg såsom ny internationell sekreterare på SAP som efterföljare till Beckius. Koudelkas notering:

 

15.12 Thunborg Anders – den nya sekreteraren för internationella avdelningen på socialdemokratiska particentralen.Den unge mannen kom från socialdemokraternas lokala partiapparat. Beckius skickas till ministeriet för handel. Jag besökte Thunborgs kontor med då var vi på lunch på restaurang Tegner. Ville via honom få möjlighet till kontakt med partisekreteraren hos socialdemokraterna, Andersson.

 Kommentar 1: Vi ser här ett exempel på den indirekta kontakbyggarmetoden, där kontakten med Thunborg skall utvecklas till en kontaktväg till partisekreteraren, d v s Sten Andersson.

Nästa notering är 670224, när Thunborg lämnar över till Schori. (se ovan under Pierre Schori).

Kommentar 2:  De socialdemokratiska kontakterna med öststatsambassaderna tas upp av Enn Kokk på hans blog. Han kan sägas försvara kontakterna och var själv inblandad, t ex med DDR:s ambassadör Erich Wetzl och en estländare, placerad på den sovjetiska ambassaden. Kokk diskuterade dessa träffar både före och efter med den internationelle sekreteraren. Kokk tar också upp Frånstedts utgångspunkt att man agerat på ett område som dennes organisation s a s hade monopol på. Han har både förståelse för detta och går in på att ”både ledande socialdemokrater och IB-folket hyste starka tvivel om SÄPO:s kompetens och omdöme”. Kokk hävdar i detta sammanhang att ”de partiföreträdare (s) ryssarna och de andra öststatsrepresentanterna träffade varken var några dunungar eller några politiska idioter”.

Vad Kokk i någon mån kringgår är att umgänget i de fall Frånstedt avser, var med diplomater som inte företrädde utrikesadministrationen utan underrättelsetjänsterna. Dessa måste sägas konsekvent haft för Sverige negativa avsikter och hur trevliga och övertygande svenska socialdemokrater än är i sitt umgänge med dessa ”krigare” så var det knappast detta umgänge som fick den sovjetiska diktaturen på fall.

Om ett ”spel” över huvud taget skall bedrivas måste rätt kompetens finnas. Uppfattningen om SÄPO som inkompetent kan vederläggas med ett par framgångsrika dubbeloperationer som inga socialdemokrater var inblandade i. Omvänt kan man hävda att Sjukhusspionaffären i Göteborg 1975, som hade sina trådar till IB/03, innehåller så mycket inkompetens att man kan säga att inget gjordes rätt. Att IB/03 kan ha medverkat i att effektivisera den socialdemokratiska kampen på arbetsplatserna och därmed den politiska vägen minska ett kommunistiskt kupphot behöver emellertid inte ifrågasättas.

Än mer intressant blir det när man i Koudelkas anteckningar återfinner AFTONBLADETS tidigare chefredaktör GUNNAR FREDRIKSSON.

Fredriksson utsågs också till styrelsemedlem i STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR, där han var ordförande 1989-92. Efter Bildt-regeringens avgång utsåg Thage G. Petterson Fredriksson åter som ordförande 1996-1999. (Om detta och om STASI-kontakter se min bok DAGBOK FRÅN UD Vol 2 sid.  83-85).